Close
توجه

 

سرویس پاسخگوی خودکار
شرکت ماوی با تکیه بر توان علمی متخصصین خویش سیستم پاسخگوی خودکار...!!!
شماره اختصاصی 5000
ارائه شماره اختصاصی 14،12،10،9،8،7،6 رقمی در ایران...!!!
شماره اختصاصی 3000
ارائه شماره اختصاصی 14،12،10،9،8،7،6 رقمی در ایران...!!!
شماره اختصاصی 2000
ارائه شماره اختصاصی 14،12،10،9،8،7،6 رقمی در ایران...!!!
شماره اختصاصی 1000
ارائه شماره اختصاصی 14،12،10،9،8،7،6 رقمی در ایران...!!!

سرویس پیام کوتاه پایه
ماوی در راستای گسترش هر چه بیشتر خدمات پیام کوتاه در جامعه جهت استفاده بهینه همگان ...!!!
سرویس پیام فروشگاهی 
سرویس پیام کوتاه فروشگاهی شرکت ماوی جهت تعامل با مشتریان به منظور ... !!!
ارسال پیام کوتاه کشوری
ارسال پیام کوتاه انبوه کشوری(براساس تفکیک هر استان)برای نخستین بار در ایران ...!!!
ارسال پیام کوتاه منطقه ای
ارسال پیام کوتاه انبوه منطقه ای براساس منطقه،خیابان،و...خدمات نوین شرکت ماوی در ایران...!!!
ارسال پیام با نام تجاری
ارسال پیام کوتاه انبوه با نام تجاری یکی از خدمات ارزش افزوده  شرکت ماوی در ایران...!!!